FANDOM


Farm-Fresh balanceYMMVTransmit blueRadarWikEd fancyquotesQuotes • (Emoticon happyFunnyHeartHeartwarmingSilk award star gold 3Awesome) • RefridgeratorFridgeGroupCharactersScript editFanfic RecsSkull0Nightmare FuelMagnifierAnalysisGota iconoTear JerkerBug-silkHeadscratchersHelpTriviaWMGFilmRoll-smallRecapRainbowHo YayPhoto linkImage LinksNyan-Cat-OriginalMemesHaiku-wide-iconHaikuLaconic

Here be the characters of Ikki Tousen.

Nanyou (Wu) Edit

Sonsaku Hakufu (Sun Ce) Edit

File:Sonsaku hakufu 4291.jpg

Shuuyu Koukin (Zhou Yu) Edit

File:Ikki koukin 642.jpg

Ryomou Shimei (Lu Meng) Edit

File:Ryomou 1906.jpg

Saji Genpou (Zuo Ci)/Ouin Shishi (Wang Yun) Edit

File:Saji2 6433.jpg

Gakushuu (Yue Jiu) Edit

  • Gentle Giant
  • Sweet Tooth
  • The Big Guy
  • The Worf Effect: In his first appearance, he manages to give Hakufu a run for her money (granted, Saji had stolen her magatama a few moments earlier), but later he only serves as cannon fodder.
    • In Xtreme Xecutor (ep 03, 07:52), he proves he's still kinda badass by barely noticing Bachou Mouki's punch.

Sonsaku Goei (Lady Wu) Edit

Sonken Chuubou (Sun Quan)/Shoukyou (Xiao Qiao) Edit

File:Chuubou 7104.jpg

Rikuson Hakugen (Lu Xun) Edit

Teifu Tokubou (Cheng Pu) Edit


Seitou (Shu) Edit

Ryuubi Gentoku (Liu Bei) Edit

File:Ryuubi 7831.jpg

Kan'u Unchou (Guan Yu) Edit

File:718680-kanu unchou default large 6067.jpg

Chouhi Ekitoku (Zhang Fei) Edit

Chou'un Shiryuu (Zhao Yun) Edit

File:Un Shiryuu 127.jpg

Shoukatsuryou Koumei (Zhuge Liang) Edit

Kouchuu Kanshou (Huang Zhong) Edit

Bashoku Youjou (Ma Su) Edit


Kyoushou (Wei) Edit

Sousou Motoku (Cao Cao) Edit

Kakouton Genjou (Xiahou Dun) Edit

Kakuka Houkou (Guo Jia) Edit

Kakouen Myousai (Xiahou Yuan) Edit

Shiba'i Chuutatsu (Sima Yi) Edit

Ten'i (Dian Wei) Edit

Kyocho Chuukou (Xu Chu) Edit

Chouryou Bun'en (Zhang Liao) Edit

Soujin Shikou (Cao Ren) Edit


Rakuyou (Luoyang) Edit

Toutaku Chuuhei (Dong Zhuo) Edit

File:6 2610.jpg

Ryofu Housen (Lu Bu) Edit

File:Ryofu 1277.jpg

Kaku Bunwa (Jia Xu) Edit

Chinkyuu Koudai (Chen Gong) Edit


Others Edit

Ukitsu (Yu Ji) Edit

Koushaji (Hu Che Er) Edit

Bachou Mouki (Ma Chao) Edit

Chousen (Diaochan) Edit

Taishiji Shigi (Taishi Ci) Edit

Jokou Koumei (Xu Huang) Edit

  • Koji Yusa
  • I Have Your Wife - He's the one who tells Kanu about how Ryuubi and Co. were rodeated by all the fighters of Kyoushou.

Gakushin Bunken (Yue Jin) Edit

Kanpei (Guan Ping) Edit

Sonken Bundai (Sun Jian) Edit

Choukou Shikou (Zhang Hong) Edit

Choushou Shifu (Zhang Zhao) Edit

Saji Genpou (Zuo Ci). The REAL one, huh. Edit

The mysterious woman who first appears in Great Guardians, her face covered with a hood.

Kada Genka (Hua Tuo) Edit